Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 36 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita").

 

Čl. 2
Základní ustanovení

 1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.
 2. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

 

Čl. 3
Program celoživotního vzdělávání

 1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen "program") může být
  1. zájmový,
  2. orientovaný na výkon povolání.
 2. Program může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou, a to zejména jako:
  1. studium specializační, rekvalifikační, rozšiřující, doplňující,
  2. mimořádné studium; mimořádným studiem se rozumí studium vybraných předmětů akreditovaného studijního programu; mimořádné studium může být organizováno samostatně pro cizince,
  3. tématické cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška a přednáškový cyklus, seminář,
  4. Univerzita třetího věku.
 3. Program může být uskutečňován
  1. fakultou,
  2. vysokoškolským ústavem,
  3. jiným pracovištěm (čl. 3 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy)
  4. způsobem podle písmena a), b), nebo c) s podílem další součásti univerzity.
 4. Fakulta, vysokoškolský ústav nebo jiné pracoviště uskutečňuje celoživotní vzdělávání v programech, které spolu s uvedením kategorie podle odstavce 1 a formy podle odstavce 2 vyhlašuje děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu nebo jiného pracoviště. Informace o programu musí být v dostatečném předstihu vhodnou formou zveřejněny.
 5. Fakulta podrobnosti o programu sdělí před jeho uskutečňováním rektorátu.
 6. Celoživotní vzdělávání je zpravidla koordinováno prorektorem univerzity.

 

Čl. 4
Přijímání uchazečů

 1. K programu přijímá fakulta, vysokoškolský ústav nebo jiné pracoviště uchazeče podle svých kapacitních možností a v souladu s případným předpisem fakulty, vysokoškolského ústavu nebo jiného pracoviště.
 2. Zájmový program je určen zejména uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním.
 3. Program orientovaný na výkon povolání je určen uchazečům s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním.
 4. Na přijetí do mimořádného studia mají nárok uchazeči, kteří jsou studenty univerzity a kteří si výběrem dalších předmětů rozšiřují znalosti získané studiem studijního programu.

 

Čl. 5
Ukončení studia

 1. Absolventům zájmového programu vydá univerzita osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. U mimořádného studia organizovaného samostatně pro cizince má osvědčení, popřípadě v něm uvedené označení absolventa, odpovídat mezinárodním akademickým zvyklostem.
 2. Podmínkou absolvování programu orientovaného na výkon povolání je vykonání závěrečné zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce. Absolventům vydá univerzita osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání, na kterém je uvedena způsobilost, kterou absolvent ukončením studia získal, a doklad o složených zkouškách s uvedením klasifikace jednotlivých předmětů závěrečné zkoušky.

 

Čl. 6
Úplata

 1. Výši úplaty za
  1. uskutečňování programu stanoví na základě kalkulace děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu anebo jiného pracoviště,
  2. vydání osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání stanoví na základě kalkulace rektor.
 2. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; podrobnosti, včetně způsobu zaplacení, určí děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu anebo jiného pracoviště.
 3. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 písm. b) je podmínkou vydání osvědčení podle čl. 5 odst. 1 a 2.
 4. Zaplacení úplaty může děkan prominout účastníkům celoživotního vzdělávání, kteří jsou studenty univerzity. Zaplacení úplaty se nevyžaduje u mimořádného studia organizovaného samostatně pro cizince, stanoví-li tak dohoda o spolupráci uzavřená podle §6 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.

 

Čl. 7
Zvláštní ustanovení

Za program se považuje též vzdělávací činnost zaměřená na získání odborné způsobilosti k výkonu specializované činnosti a prováděná na základě zvláštních právních předpisů. Na tuto činnost se vztahují ustanovení tohoto řádu týkající se programu orientovaného na výkon povolání.

 

Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Další podrobnosti může v souladu s tímto řádem upravit předpis fakulty.
 2. Předpis podle odstavce 1 může být vnitřním předpisem fakulty, nebo může být vydán formou opatření děkana; v takovém případě o tomto opatření děkan bez zbytečného odkladu informuje rektora.
 3. Pro vysokoškolský ústav a jiné pracoviště platí ustanovení odstavce 1 a 2 obdobně.
 4. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 22. ledna 1999*.
 5. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1.
 6. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.

* Změny provedené v rámci registrace byly akademickým senátem univerzity schváleny dne 16. dubna 1999.
1 § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26. dubna 1999 pod čj. 16 753/99-30.

 

 

 

 
.............................. .............................
předseda akademického senátu rektor

Text dokumentu ve formátu .DOC.